Angajări


SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de inspector de specialitate din cadrul Departamentului Exploatare Comercial

 in data de 12.09.2018, ora 1000 proba scrisa si ulterior interviul.

Cerinte:

 • studii superioare tehnice/economice/juridice
 • vechime in specialitate cu studii superioare in domeniul achizitiilor publice minim 5 ani ;
 • cazier judiciar ;
 • aptitudini de comunicare, organizare;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cunostinte  privind procedurile de achizitie
 • cunostinte de legislatie specifice domeniului achizitiilor publice.

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, pot depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 05.09.2018, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu: cererea/scrisoare de intentie, CI, CV, copia actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care sa ateste indeplinirea cerintelor de ocupare a postului, prezentate mai sus, cazier judiciar.”

    Bibliografia de concurs se afiseaza la sediul societatii.

    Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201


Data: 20.08.2018

              Societatea  TRANSURB SA Galati prin  Consiliul de Administratie, organizeaza selectie pentru ocuparea postului vacant de director economic in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare si a Hotararii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale :

 • cetatenie romana ;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical;
 • sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care il face incompatibil cu functia pe care candideaza;
 • sa nu fi suferit sanctiuni disciplinare grave ( desfacere disciplinara a contractului individual de munca);
 • sa nu aiba inregistrate in cazierul fiscal si cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de director economic;
 • sa nu fie in stare de incompatibilitate /conflict de interese conform legii;

Conditii specifice postului:

–  studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;

–   vechime in specialitate economica cu studii superioare,  minim 5 ani;

–  experienta minim 2 ani intr-o functie de conducere in administratie publica sau intreprindere publica, ori societati comerciale din sectorul privat;

–   cunostinte de operare pe calculator( Word, Excel, programe de gestiune financiar contabile);

–  bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, de sustinere argumentata a opiniilor proprii, de negociere si mediere) ;

Nu se pot inscrie la selectie persoanele, care:

–  au calitatea de manager sau director la o alta societate comerciala;

– au suferit condamnari penale definitive care-i face incompatibili cu functia de director economic;

– figureaza pe lista managerilor sau administratorilor care li s-a revocat mandatul;

– au fost sanctionate pentru incalcarea disciplinei legale in materie fiscala pentru concurenta neloiala;

– detin parti sociale si actiuni ei, rudele si afinii pina la gradul al doilea, la alta societate comerciala care are acelasi  obiect de activitate cu al societatii Transurb;

– sa nu fie implicat in litigii  cu societatea Transurb/litigiu solutionat definitiv in defavoarea candidatului;

– sa nu fi fost implicat in litigii conform art.155 din Legea 31/1990, actualizata, actiune in raspundere pentru daune cauzate societatii;

Criterii de selectie si evaluare a candidatilor

–    cunostinte solide de legislatie financiar contabila;

 • cunostinte specifice domeniului de activitate al societatii;
 • experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor interprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat;

–   competente de management, planificare si organizare, gandire strategica, logica      si rationala, capacitate de decizie si coordonare, orientare catre rezultate, capacitate de analiza si de previziune, spirit de echipa;

 • indeplinirea cumulativa a conditiilor exprimate mai sus si a celor prevazute de OUG 109/2011, modificata si completata;

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 • act de identitate in copie;
 • curriculum vitae in format Europass; nr telefon, adresa e-mail;
 • acte de absolvire a studiilor, cursurilor care sa ateste validitatea informatiilor cuprinse in CV si pregatirea profesionala pentru postul solicitat; actele se prezinta in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
 • copia cartii de munca si adeverinte care sa ateste  activitatea desfasurata anterior;
 • cazier judiciar original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 1;
 • cazier fiscal original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 2;
 • atestat calificare expert contabil si /sau auditor financiar;
 • adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 • adeverinta examen psihologic de specialitate;
 • declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie conform formular 6;
 • declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese conform formular 7;
 • declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art.6 din OUG 109/2011 sau ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala conform formular 8;

 Candidatii  cuprinsi in lista scurta urmeaza sa-si completeze dosarul de candidatura cu cazierul judiciar, cazierul fiscal , in cazul in care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului;

Etapele de desfasurare a selectiei :

 1. Etapa I – Selectia dosarelor de inscriere si intocmirea listei lungi;
 2. Etapa II – Interviul candidatilor selectati ( admisi la etapa I);

Candidatii  declarati admisi la etapa I de selectie a dosarelor, vor alcatui lista scurta si trebuie sa depuna in termen de 15 zile declaratia de intentie intocmita pe  baza Scrisorii de asteptari publicata pe site-ul societatii. Data, ora si locul desfasurarii interviului vor fi anuntate telefonic si in format electronic.

Selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta se face pe baza de interviu, organizat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Transurb SA Galati, in baza planului de interviu, care va avea in vedere, urmatoarele:

 1. dosarul de candidatura;
 2. matricea profilului de candidat;
 3. declaratia de intentie a candidatului.

Selectia candidatilor se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei si cu luarea in considerare  a specificului domeniului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

 Pentru inscrierea la selectie candidatii vor depune dosarul cu documentele solicitate in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului, la secretariatul societatii din Galati, str. Basarabiei nr.4, in plic inchis si sigilat, cu mentiunea’’ Candidatura pentru ocuparea postului de director general al Societatii TRANSURB SA  Galati” precum si numele si prenumele candidatului. Formularele 1,2,6,7,8 pot fi descarcate de pe pagina de internet a Societatii Transurb SA ( www.transurb-galati.com)

         Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Transurb , str. Basarabiei nr.4, tel: 0236460022, e-mail: consiliu.transurb@gmail.com


 Data: 21.05.2018

         Societatea  TRANSURB SA Galati prin  Consiliul de Administratie, organizeaza selectie pentru ocuparea postului vacant de director general in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare si a Hotararii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale :

 • cetatenie romana ;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical;
 • sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care il face incompatibil cu functia pe care candideaza;
 • sa nu fi suferit sanctiuni disciplinare grave ( desfacere disciplinara a contractului individual de munca);
 • sa nu aiba inregistrate in cazierul fiscal / cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de director general;
 • sa nu fie in stare de incompatibilitate /conflit de interese conform legii;

Conditii specifice postului:

–  studii superioare de lunga durata tehnice/economice/juridice, absolvite cu     diploma de licenta sau echivalent;

–  specializare in management;

– vechime in specialitate cu studii superioare,  minim 10 ani;

– experienta minim 3 ani intr-o functie de conducere in administratie publica sau intreprindere publica , ori societati comerciale din sectorul privat;

– cunostinte de operare pe calculator( Word, Excel);

– bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, de sustinere argumentata a opiniilor proprii, de negociere si mediere) ;

Nu se pot inscrie la selectie persoanele, care:

– care au calitatea de manager sau director la o alta societate comerciala;

– au suferit condamnari penale definitive  si care-l face incompatibil cu functia de director general;

– figureaza pe lista managerilor sau administratorilor care li s-a revocat mandatul;

– au fost sanctionate pentru incalcarea disciplinei legale in materie fiscala pentru concurenta neloiala;

– detin parti sociale si actiuni ei, rudele si afinii pina la gradul al doilea, la alta societate comercialacare are acelasi  obiect de activitate cu al societatii Transurb;

– sa nu fie implicat in litigii  cu societatea Transurb / litigiu solutionat definitiv in defavoarea candidatului;

– sa nu fi fost implicat in litigii conform art.155 din Legea 31/1990,actualizata, actiune in raspundere pentru daune cauzate societatii;

Criterii de selectie si evaluare a candidatilor

–    cunostinte solide de legislatie a societatilor comerciale;

 • cunostinte specifice domeniului de activitate al societatii;
 • experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor interprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat;

–   competente de management, planificare si organizare, gandire strategica, logica      si rationala, capacitate de decizie si coordonare, orientare catre rezultate, capacitate de analiza si de previziune, spirit de echipa;

 • indeplinirea cumulativa a conditiilor exprimate mai sus si a celor prevazute de OUG 109/2011, modificata si completata;

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 • act de identitate in copie;
 • curriculum vitae in format Europass; nr telefon, adresa e-mail;
 • acte de absolvire a studiilor, cursurilor care sa ateste validitatea informatiilor cuprinse in CV si pregatirea profesionala pentru postul solicitat; actele se prezinta in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
 • copia cartii de munca si adeverinte care sa ateste  activitatea desfasurata anterior;
 • cazier judiciar original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 1;
 • cazier fiscal / declaratie pe propria raspundere conform formular 2;
 • adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 • adeverinta examen psihologic de specialitate;
 • declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie conform formular 6;
 • declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese conform formular 7;
 • declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art.6 din OUG 109/2011 sau ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala conform formular 8;

 Candidatii  cuprinsi in lista scurta urmeaza sa-si completeze dosarul de candidatura cu cazierul judiciar, cazierul fiscal , in cazul in care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului;

 Etapele de desfasurare a selectiei :

 1. Etapa I – Selectia dosarelor de inscriere si intocmirea listei lungi;
 2. Etapa II – Interviul candidatilor selectati ( admisi la etapa I);

Candidatii  declarati admisi la etapa I de selectie a dosarelor, vor alcatui lista scurta si trebuie sa depuna in termen de 15 zile declaratia de intentie intocmita pe  baza Scrisorii de asteptari publicata pe site-ul societatii. Data, ora si locul desfasurarii interviului vor fi anuntate telefonic si in format electronic.

Selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta se face pe baza de interviu, organizat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Transurb SA Galati, in baza planului de interviu, care va avea in vedere, urmatoarele:

 1. dosarul de candidatura;
 2. matricea profilului de candidat;
 3. declaratia de intentie a candidatului.

Selectia candidatilor se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei si cu luarea in considerare  a specificului domeniului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Pentru inscrierea la selectie candidatii vor depune dosarul cu documentele solicitate in termen de 30 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la secretariatul societatii din Galati, str. Basarabiei nr.4, in plic inchis si sigilat, cu mentiunea’’ Candidatura pentru ocuparea postului de director general al Societatii TRANSURB SA  Galati” precum si numele si prenumele candidatului. Formularele 1,2,6,7,8 pot fi descarcate de pe pagina de internet a Societatii Transurb SA ( www.transurb-galati.com)

          Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Transurb , str. Basarabiei nr.4, tel: 0236460022, e-mail: consiliu.transurb@gmail.com


Data: 21.05.2018

           Societatea  TRANSURB SA Galati prin  Consiliul de Administratie, organizeaza selectie pentru ocuparea postului vacant de director economic in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare si a Hotararii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale :

 • cetatenie romana ;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical;
 • sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care il face incompatibil cu functia pe care candideaza;
 • sa nu fi suferit sanctiuni disciplinare grave ( desfacere disciplinara a contractului individual de munca);
 • sa nu aiba inregistrate in cazierul fiscal si cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de director general;
 • sa nu fie in stare de incompatibilitate /conflict de interese conform legii;

Conditii specifice postului:

–  studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;

–   vechime in specialitate economica cu studii superioare,  minim 10 ani;

–  experienta minim 5 ani intr-o functie de conducere in administratie publica sau intreprindere publica, ori societati comerciale din sectorul privat;

–   cunostinte de operare pe calculator( Word, Excel, programe de gestiune financiar contabile);

–  bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, de sustinere argumentata a opiniilor proprii, de negociere si mediere) ;

– calificare expert contabil( membru CECAR) si/sau auditor financiar (membru CAFR)

Nu se pot inscrie la selectie persoanele, care:

–  au calitatea de manager sau director la o alta societate comerciala;

– au suferit condamnari penale definitive care-i face incompatibili cu functia de director economic;

– figureaza pe lista managerilor sau administratorilor care li s-a revocat mandatul;

– au fost sanctionate pentru incalcarea disciplinei legale in materie fiscala pentru concurenta neloiala;

– detin parti sociale si actiuni ei, rudele si afinii pina la gradul al doilea, la alta societate comerciala care are acelasi  obiect de activitate cu al societatii Transurb;

– sa nu fie implicat in litigii  cu societatea Transurb/litigiu solutionat definitiv in defavoarea candidatului;

– sa nu fi fost implicat in litigii conform art.155 din Legea 31/1990, actualizata, actiune in raspundere pentru daune cauzate societatii;

Criterii de selectie si evaluare a candidatilor

–    cunostinte solide de legislatie financiar contabila;

 • cunostinte specifice domeniului de activitate al societatii;
 • experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor interprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat;

–   competente de management, planificare si organizare, gandire strategica, logica      si rationala, capacitate de decizie si coordonare, orientare catre rezultate, capacitate de analiza si de previziune, spirit de echipa;

 • indeplinirea cumulativa a conditiilor exprimate mai sus si a celor prevazute de OUG 109/2011, modificata si completata;

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 • act de identitate in copie;
 • curriculum vitae in format Europass; nr telefon, adresa e-mail;
 • acte de absolvire a studiilor, cursurilor care sa ateste validitatea informatiilor cuprinse in CV si pregatirea profesionala pentru postul solicitat; actele se prezinta in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
 • copia cartii de munca si adeverinte care sa ateste  activitatea desfasurata anterior;
 • cazier judiciar original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 1;
 • cazier fiscal original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 2;
 • atestat calificare expert contabil si /sau auditor financiar;
 • adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 • adeverinta examen psihologic de specialitate;
 • declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie conform formular 6;
 • declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese conform formular 7;
 • declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art.6 din OUG 109/2011 sau ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala conform formular 8;

 Candidatii  cuprinsi in lista scurta urmeaza sa-si completeze dosarul de candidatura cu cazierul judiciar, cazierul fiscal , in cazul in care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului;

 Etapele de desfasurare a selectiei :

 1. Etapa I – Selectia dosarelor de inscriere si intocmirea listei lungi;
 2. Etapa II – Interviul candidatilor selectati ( admisi la etapa I);

Candidatii  declarati admisi la etapa I de selectie a dosarelor, vor alcatui lista scurta si trebuie sa depuna in termen de 15 zile declaratia de intentie intocmita pe  baza Scrisorii de asteptari publicata pe site-ul societatii. Data, ora si locul desfasurarii interviului vor fi anuntate telefonic si in format electronic.

Selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta se face pe baza de interviu, organizat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Transurb SA Galati, in baza planului de interviu, care va avea in vedere, urmatoarele:

 1. dosarul de candidatura;
 2. matricea profilului de candidat;
 3. declaratia de intentie a candidatului.

Selectia candidatilor se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei si cu luarea in considerare  a specificului domeniului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

 Pentru inscrierea la selectie candidatii vor depune dosarul cu documentele solicitate in termen de 30 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la secretariatul societatii din Galati, str. Basarabiei nr.4, in plic inchis si sigilat, cu mentiunea’’ Candidatura pentru ocuparea postului de director general al Societatii TRANSURB SA  Galati” precum si numele si prenumele candidatului. Formularele 1,2,6,7,8 pot fi descarcate de pe pagina de internet a Societatii Transurb SA ( www.transurb-galati.com)

          Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Transurb , str. Basarabiei nr.4, tel: 0236460022, e-mail: consiliu.transurb@gmail.com


Data: 02.04.2018 

           SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Sef Autobaza din cadrul societatii. Concursul consta in proba scrisa in data de 25.04.2018, ora 11.00  si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare  de lunga durata, specializarea autovehicule rutiere;
 • vechime/experienta in specialitate minim 7 ani;
 • vechime in functii de conducere minim 2 ani
 • cunostinte de planificare si exploatare a mijloacelor de transport;
 • cunostinte de gestionare si lucru cu sistemele GPS si GPRS pentru mijloacele de transport;
 • aptitudini de comunicare, organizare si control ;
 • cunoasterea programelor Excel, Word, MS Office;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • cunostinte de economie a serviciilor de transport;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar ;

            Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 17.04.2018,  dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copii ale actelelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintelor  de ocupare a postului, cazier judiciar.

         Relatii suplimentare la telefon 0236/460022 interior 201


Data: 05.02.2018    

     SC Transurb SA organizeaza concurs in data de 28.02.2018 ora 11,00 pentru ocuparea postului vacant de electronist in cadrul autobazei. Concursul consta in proba practica si interviu.

Cerintele necesare ocuparii postului :

 • studii medii ;
 • certificat de calificare in meseria de electronist;
 • vechime in specialitate : minim 3 ani
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte privind reparatiile echipamentului electric la autobuze si troleibuze;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 21.02.2018, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintei privind vechimea si cazierul judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201

 


Societatea  TRANSURB SA Galati prin  Consiliul de Administratie, organizeaza selectie pentru ocuparea postului vacant de director economic in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare si a Hotararii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale :

 • cetatenie romana ;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical;
 • sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care il face incompatibil cu functia pe care candideaza;
 • sa nu fi suferit sanctiuni disciplinare grave ( desfacere disciplinara a contractului individual de munca);
 • sa nu aiba inregistrate in cazierul fiscal si cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de director general;
 • sa nu fie in stare de incompatibilitate /conflict de interese conform legii;

Conditii specifice postului:

–  studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;

–   vechime in specialitate economica cu studii superioare,  minim 10 ani;

–  experienta minim 5 ani intr-o functie de conducere in administratie publica sau intreprindere publica, ori societati comerciale din sectorul privat;

–   cunostinte de operare pe calculator( Word, Excel, programe de gestiune financiar contabile);

–  bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, de sustinere argumentata a opiniilor proprii, de negociere si mediere) ;

– calificare expert contabil( membru CECAR) si/sau auditor financiar (membru CAFR)

 

Nu se pot inscrie la selectie persoanele, care:

–  au calitatea de manager sau director la o alta societate comerciala;

– au suferit condamnari penale definitive care-i face incompatibili cu functia de director economic;

– figureaza pe lista managerilor sau administratorilor care li s-a revocat mandatul;

– au fost sanctionate pentru incalcarea disciplinei legale in materie fiscala pentru concurenta neloiala;

– detin parti sociale si actiuni ei, rudele si afinii pina la gradul al doilea, la alta societate comerciala care are acelasi  obiect de activitate cu al societatii Transurb;

– sa nu fie implicat in litigii  cu societatea Transurb/litigiu solutionat definitiv in defavoarea candidatului;

– sa nu fi fost implicat in litigii conform art.155 din Legea 31/1990, actualizata, actiune in raspundere pentru daune cauzate societatii;

 

Criterii de selectie si evaluare a candidatilor

–    cunostinte solide de legislatie financiar contabila;

 • cunostinte specifice domeniului de activitate al societatii;
 • experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor interprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat;

–   competente de management, planificare si organizare, gandire strategica, logica      si rationala, capacitate de decizie si coordonare, orientare catre rezultate, capacitate de analiza si de previziune, spirit de echipa;

 • indeplinirea cumulativa a conditiilor exprimate mai sus si a celor prevazute de OUG 109/2011, modificata si completata;

 

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 • act de identitate in copie;
 • curriculum vitae in format Europass; nr telefon, adresa e-mail;
 • acte de absolvire a studiilor, cursurilor care sa ateste validitatea informatiilor cuprinse in CV si pregatirea profesionala pentru postul solicitat; actele se prezinta in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
 • copia cartii de munca si adeverinte care sa ateste  activitatea desfasurata anterior;
 • cazier judiciar original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 1;
 • cazier fiscal original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 2;
 • atestat calificare expert contabil si /sau auditor financiar;
 • adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 • adeverinta examen psihologic de specialitate;
 • declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie conform formular 6;
 • declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese conform formular 7;
 • declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art.6 din OUG 109/2011 sau ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala conform formular 8;

 

 Candidatii  cuprinsi in lista scurta urmeaza sa-si completeze dosarul de candidatura cu cazierul judiciar, cazierul fiscal , in cazul in care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului;

 

Etapele de desfasurare a selectiei :

 1. Etapa I – Selectia dosarelor de inscriere si intocmirea listei lungi;
 2. Etapa II – Interviul candidatilor selectati ( admisi la etapa I);

Candidatii  declarati admisi la etapa I de selectie a dosarelor, vor alcatui lista scurta si trebuie sa depuna in termen de 15 zile declaratia de intentie intocmita pe  baza Scrisorii de asteptari publicata pe site-ul societatii. Data, ora si locul desfasurarii interviului vor fi anuntate telefonic si in format electronic.

Selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta se face pe baza de interviu, organizat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Transurb SA Galati, in baza planului de interviu, care va avea in vedere, urmatoarele:

 1. dosarul de candidatura;
 2. matricea profilului de candidat;
 3. declaratia de intentie a candidatului.

Selectia candidatilor se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei si cu luarea in considerare  a specificului domeniului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Pentru inscrierea la selectie candidatii vor depune dosarul cu documentele solicitate in termen de 30 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la secretariatul societatii din Galati, str. Basarabiei nr.4, in plic inchis si sigilat, cu mentiunea’’ Candidatura pentru ocuparea postului de director general al Societatii TRANSURB SA  Galati” precum si numele si prenumele candidatului. Formularele 1,2,6,7,8 pot fi descarcate de pe pagina de internet a Societatii Transurb SA ( www.transurb-galati.com)

          Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Transurb , str. Basarabiei nr.4, tel: 0236460022, e-mail: consiliu.transurb@gmail.com


Data: 04.10.2017

     SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de operator date din Cadrul Biroului Siguranta Circulatiei, Daune, Monitorizare, in data de 26.10.2017,  ora 1000 proba scrisa si ulterior interviul.

Cerinte:

 • studii medii absolvite cu diploma ( liceul);
 • atestat calculator;
 • experienta : minim 1 an;
 • cazier judiciar;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • cunostinte privind controlul si verificarea gestiunii;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data 20.10.2017dosarul de inscriere care va contine obligatoriu: cererea/scrisoare de intentie, CI, CV, copia actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care sa ateste indeplinirea cerintelor de ocupare a postului, prezentate mai sus, cazier judiciar.”

Bibliografia de concurs se afiseaza la sediul societatii.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201


Data: 29.09.2017

     SC Transurb SA organizeaza concurs in data de 19.10.2017 ora 10,00 pentru ocuparea a doua posturi vacante de specialist IT din cadrul Compartimentului IT. Concursul consta in proba scrisa si interviu .

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare , specializarea IT;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • vechime in specialitate : minim 3 ani
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de programare, implementare soft, gestionare si lucru cu sistemele GPS si GPRS pentru mijloacele de transport;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 13.10.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintei privind vechimea si cazierul judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201


Data: 29.09.2017

      SC TRANSURB SA organizeaza concurs in data de 23.10.2017 ora 10,00 pentru ocuparea a doua posturi vacante de electrician din cadrul Sectiei Transport Electric. Concursul consta in proba practica si interviu.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat calificare in meseria de electrician;
 • vechime in specialitate de minim 3 ani;
 • cunostinte de specialitate si cunostinte de securitate si sanatate in munca;
 • cazier judiciar;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 17.10.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV , CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care sa ateste indeplinirea cerintelor de ocupare a postului si cazierul judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201


Data: 06.09.2017

      SC Transurb SA organizeaza concurs in data de 28.09.2017 ora 10,00 pentru ocuparea a cinci posturi vacante de mecanic auto din cadrul autobazei. Concursul consta in proba practica si interviu.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de mecanic auto ;
 • vechime in specialitate : minim 3 ani
 • cunostinte privind repararea motoarelor de autobuze, troleibuze;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;
 • cazier judiciar ;

Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii (sanctiune disciplinara).

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 21.09.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copii ale actelelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintelor de ocupare a postului, cazier judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201


Data 06.09.2017

     SC TRANSURB SAorganizeaza concurs in data de 03.10.2017 ora 10,00 pentru ocupareapostului vacant de electromecanicdin cadrul Sectiei Transport Electric. Concursul consta in proba practica si interviu.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat calificare in meseria de electromecanic;
 • vechime in specialitate de minim 3 ani;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;
 • cazier judiciar;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str.Basarabiei nr. 4 pina la data de 22.09.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV , CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care sa ateste indeplinirea cerintelor de ocupare a postului si cazierul judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201


Data:  01.09.2017

SC Transurb SA organizeaza concurs in data de 26.09.2017 ora 10,00 pentru ocuparea postului vacant de specialist IT din cadrul Compartimentului IT. Concursul consta in proba scrisa si interviu .

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare , specializarea IT;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • vechime in specialitate : minim 3 ani
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de programare, implementare soft, gestionare si lucru cu sistemele GPS si GPRS pentru mijloacele de transport;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 20.09.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintei privind vechimea si cazierul judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201