Politica în domeniul calității

S.C. TRANSURB S.A
Galați

Declarația Directorului General al TRANSURB S.A. Galați privind politica în domeniul calității și al controlului intern managerial


Transurb S.A. Galați, în calitate de furnizor de servicii de transport public, dorește să determine, înțeleagă și să satisfacă cerințele clienților, cele legale aplicabile, precum și așteptările tuturor părților interesate.

În acest scop, Directorul General al Transurb S.A. Galați, a decis menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN 9001:2015 și integrarea sistemului de control intern managerial, reglementat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600:2018, în sistemul de management al calității și își propune să acționeze în următoarele direcții:
 • să demonstreze leadership și angajament referitor la sistemul de management al calității și la orientarea către client;
 • să determine și să selecteze oportunitățile de îmbunătățire a serviciilor de transport public de călători și implicit să îmbunătățească continuu calitatea;
 • să adapteze permanent serviciile de transport public la nevoile publicului călător și să le promoveze prin mijloace proprii și media, pentru informarea permanentă a cetățenilor;
 • să facă mai atractiv transportul în comun, pentru un mediu înconjurător mai curat;
 • să identifice și să analizeze aspecte interne și externe relevante pentru scopul și direcția strategică a societății și care influențează capabilitatea de a obține rezultatele intenționate ale sistemului de management al calității și să crească eficacitatea și eficiența activităților interne;
 • să determine riscurile și oportunitățile care pot influența conformitatea serviciilor și capabilitatea de a crește satisfacția clienților, să stabilească modul de gestionare a acestora, să monitorizeze, măsoare, analizeze și să evalueze eficacitatea acțiunilor întreprinse, pentru a trata riscurile și oportunitățile, să actualizeze periodic riscurile și oportunitățile, să instruiască, conștientizeze personalul, să comunice permanent astfel încât fiecare angajat să-și asume responsabilitatea privitor la minimizarea tuturor riscurilor identificate;
 • să asigure infrastructura necesară pentru operarea proceselor și pentru obținerea conformității serviciilor;
 • să utilizeze în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență resursele societății.


Leadership și angajament


În calitate de Director General, mă angajez, prin exemplu personal și prin autoritatea de care dispun, să mențin și să îmbunătățesc continuu sistemul de management al calității.

Voi pune în aplicare această politică prin asigurarea:
 • resurselor necesare menținerii și îmbunătățirii sistemului de management al calității;
 • instruirii și conștientizării întregului personal referitor la importanța satisfacerii cerințelor clienților și așteptărilor părților interesate relevante;
 • analizei schimbării aspectelor interne și externe relevante pentru sistemul de management al calității;
 • definirii unor obiective bazate pe această politică, care să fie măsurabile, analizate periodic și actualizate atunci când este cazul;
 • înțelegerii importanței obiectivelor specifice proceselor sistemului de management al calității de către fiecare angajat;
 • planificării activităților de monitorizare, măsurare și a analizelor efectuate de management necesare pentru evaluarea performanței și eficacității sistemului de management al calității;
 • menținerii și îmbunătățirii continue a proceselor, luând în considerare rezultatele monitorizărilor, evaluărilor și ale analizelor;
 • punerii la dispoziție a personalului necesar pentru operarea și controlul proceselor;
 • promovării abordării activităților pe bază de proces și a gândirii bazată pe risc;
 • comunicările cu părțile interesate relevante;
 • ținerii unei contabilități adecvate, asigurarea calității informațiilor utilizate în societate sau difuzate către terți, protejării documentelor impotriva disimulării fraudei și a distorsionării rezultatelor;
 • conformării la obligațiile impuse de legislația aplicabilă, precum și de reglementările proprii;
Politica Transurb S.A. Galați în domeniul calității este cunoscută de către toți angajații și este accesibilă tuturor părților interesate la sediu și pe site.

Director General,
Ghiță Paraschiv

09.06.2022