Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. TRANSURB S.A
Galați

DPO

Societatea TRANSURB SA inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J17/684/1998,CUI 10890801,avand sediul social in Bd. GEORGE COȘBUC nr. 259 lot 1/2, Galati, se aliniază, începând cu 25 mai 2018, prevederilor Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

In baza Regulamentului 2016/679/UE,termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
 • date cu caracter personal: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare,date de geolocalizare, indentificator online, ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • operator: orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism, care singur sau impreună cu altele , stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când drepturile sunt stabilite de UE;
 • persoana vizata: persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.
 • prelucrarea de date cu caracter personal: orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate,cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea ori combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

TRANSURB SA vă aduce la cunoștință preocuparea permanentă privind protecția datelor dumneavostră personale (nume, CNP, adresă, numere de telefon și adrese de e-mail), în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie de protejare și securitate a informațiilor;

Aceste date furnizate sunt strict confidențiale. TRANSURB SA se angajează în fața clienților săi să le utilizeze strict în uzul relației dintre client și TRANSURB S.A. Galați;

Datele dumneavoastră personale pot fi utilizate de către TRANSURB S.A. Galați pentru eliberarea abonamentelor,intocmirea proceselor verbale de contraventie,intocmirea facturilor, rezolvarea reclamatiilor si solicitărilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfăşurată de TRANSURB SA Galați, prelucrăm datele dvs cu caracter personal în scopul indeplinirii obligatiilor locale, contractuale și legale;

Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicat începând cu data de 25 mai 2018 de toate statele Uniunii Europene, conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Drepturile dumneavoastră in calitate de persoana vizata (persoana fizica):
 • dreptul de acces - înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și în caz afirmativ, veti avea acces la urmatoarele informatii:
  • categoriile de date cu caracter personal vizate;
  • scopul prelucrarii;
  • acolo unde este posibil,perioada stocarii sau daca nu e posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
  • faptul ca puteti depune o plangere catre autoritatea de supraveghere si ca ne puteti cere rectificarea, stergerea datelor cu caracter personal, restrictionarea prelucrarii acestora ori ca va puteti opune prelucrarii;
  • sursa colectarii datelor cu caracter personal,daca noi le colectam de la alta persoana decat de la dvs.
 • dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment;
 • dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si completarea datelor cu caracter personal incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că ai dreptul de a solicita să iți ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • iți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate illegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ii revin operatorului.
  Cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara:
  • pentru a ne conforma unei obligatii locale;
  • pentru constatare ,exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • dreptul la restricționarea prelucrării:
  • poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
  • în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • dreptul de opozitie – noi vom inceta prelucrarea cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea si prevaleaza asupra intereselor, drepturile si libertatile dvs ori cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Pentru a vă putea exercita toate aceste drepturi trebuie să înaintaţi o cerere scrisă, datată şi semnată. Puteti solicita si primi raspuns de la noi in orice modalitate doritade dvs (inclusiv email).

Termenul standard de raspuns este de 30 zile, in cazul in care formularea raspunsului necesita analiza unui volum ridicat de documente /informatii etc.acest termen poate fi prelungit cu maximum 60 de zile, sens in care va vom imforma despre acest aspect in intervalul initial de 30 de zile.

Din 25 mai 2018, dacă aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa responsabilului pentru protecția datelor la adresa: dpo.transurb@gmail.com, adresa postala Bd. GEORGE COȘBUC nr. 259 lot 1/2, Galati, tel 0236460743.

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Responsabil cu protectia datelor,
Ec. Covrig Petrica